آقای پروفسور امیر لکزیان

Prof. Amir Lakzian

لمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183311)

144
129
1
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی