ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

خانم عصمت مهدیخانی مقدم

Esmat Mahdikhani Moghadam

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180605)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی عصمت مهدیخانی مقدم در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

سمتهای علمی و اجرایی عصمت مهدیخانی مقدم در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات عصمت مهدیخانی مقدم در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنیrecAدر جدایه های باکتریErwinia amylovoraبدست آمده از پنج میزبان مختلفاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهاثر ترشحات خارج سلولی قارچ تریکودرما بر فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان گوسیپول عصاره ریشهچه پنبهاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری واکنش زنجیرهای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوسهای مهم ذرتاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهآنالیزمولکولی و توالی یابی گونهAphelenchus avenae (Nematodae: Aphelenchidae)از ایران و موقعیت فیلوژنتیکی آن بر اساس دامنهD2-D3 ژن28SrDNAاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
6دریافت فایل PDF مقالهردیابی مولکولی آلودگی ذرت به گونههای مهم آسپرژیلوساولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی احتمالی وجود تنوع پلاسمیدی در جدایه های باکتری Erwinia amylovoraهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاهاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلفیقی قارچ Trichoderma spp و باکتریBacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanicaاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
10دریافت فایل PDF مقالهشناساییی و تاثیر باکتری های اندوفیت بر جوانه زنی بذر و شاخصهای رشدی گیاه خیاراولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی باکتری های اندوفیت خیار در کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانهاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای شیمیایی وآلی کود مرغی وکود گاوی بر جمعیت نماتد Meloidogyne javanicaکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارقام گوجه فرنگی برجمعیت نماتد Meloidogyne javanica خاککنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های تریکودرمای آنتاگونیست برعلیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه پنبههمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
15دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تعدادی از خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بیماریزا و غیر بیماریزای Xanthomonas arboricolaنخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398

مقالات عصمت مهدیخانی مقدم در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های .Bacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگیدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1392
2دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهنسب شناسی ژنی برای قطعه توالی های افتراقی بیان شده Trichoderma harzianum در طول کلونیزه شدن اسپرموسفر و سطح ریشه گوجه فرنگی دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1393
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. cicerisدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
7دریافت فایل PDF مقالهگونه هایی از بالاخانواده (Rhabditida: Nematoda (Aphelenchoidea مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبیفصلنامه حفاظت گیاهان1395
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبیفصلنامه حفاظت گیاهان1395
9دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گونههای باکتریایی اندوفیت rhodesiae Pseudomonas و .sp Acinetobacter موثر بر جوانه زنی بذر و شاخصهای رشدی خیارفصلنامه حفاظت گیاهان1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عصاره برگ درمنه و کرچک در کاهش جمعیت نماتود ریشه گرهی خیار (Meloidogyne incognita)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid از مزارع سیب زمینی استان خراسان رضویفصلنامه حفاظت گیاهان1389
12دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نماتدهای انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهدفصلنامه حفاظت گیاهان1389
13دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1390
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های پیتیوم و بررسی بیماری زایی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضویفصلنامه حفاظت گیاهان1390
15دریافت فایل PDF مقالهگزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیرراسته Aphelenchina برای فون نماتدهای ایرانفصلنامه حفاظت گیاهان1390
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضویفصلنامه حفاظت گیاهان1390
17دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1390
18دریافت فایل PDF مقالهاثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیک نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعهفصلنامه حفاظت گیاهان1391
19دریافت فایل PDF مقالهگونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1391
20دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1391
21دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های دفاعی پنبه به گونه های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solaniفصلنامه حفاظت گیاهان1392
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1392
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استان های خراسان شمالی و رضویفصلنامه حفاظت گیاهان1392
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانهفصلنامه حفاظت گیاهان1392
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچ های مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)فصلنامه حفاظت گیاهان1392
26دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن phID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Cicerisفصلنامه حفاظت گیاهان1392
27دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری حومه مشهدفصلنامه حفاظت گیاهان1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanicaفصلنامه حفاظت گیاهان1393
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازدارندگی اسانس های موسیر، مریم گلی و کرفس کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن هافصلنامه حفاظت گیاهان1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت نماتدکشی اسانس های اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهفصلنامه حفاظت گیاهان1393
31دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایرانفصلنامه حفاظت گیاهان1393
32دریافت فایل PDF مقالهکارایی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص های رشدی گیاه گوجه فرنگیفصلنامه حفاظت گیاهان1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanicaفصلنامه حفاظت گیاهان1394
34دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های جنس (Nematoda:Aphelenchoididae) Aphelenchoides Fischer, 1849 جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1394
35دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستانهای میوه در استان خراسان شمالیفصلنامه حفاظت گیاهان1396
36دریافت فایل PDF مقالهکارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانهدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1396
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita)دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1395
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده Tylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیهفصلنامه حفاظت گیاهان1398
39دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و Meloidogyne incognita در ایران با روش PCR – RFLPدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
40دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونهMeloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرماندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
41دریافت فایل PDF مقالهکنترل بیولوژیکی نماتود سیستی چغندر قند Heterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
42دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و Meloidogyne incognita در ایران با روش PCR – RFLPفصلنامه علوم آب و خاک1385
43دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونهMeloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمانفصلنامه علوم آب و خاک1388
44دریافت فایل PDF مقالهکنترل بیولوژیکی نماتود سیستی چغندر قند Heterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانهفصلنامه علوم آب و خاک1388
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناس های فلورسنتدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 847 بار

نمودار سالانه مقالات عصمت مهدیخانی مقدم طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با عصمت مهدیخانی مقدم


به اشتراک گذاری صفحه عصمت مهدیخانی مقدم

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی