آقای دکتر مجید عزیزی

Dr. Majid Azizi

استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183518)

173
156
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی