مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و Meloidogyne incognita در ایران با روش PCR – RFLP

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-10-4_030

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

استخراج DNA از تخم و لارو سن دوم نماتد با روش فنل - کلروفرم در مورد جمعیت هایی از گونه های Meloidogyne javanica و Meloidogyne incognita از ایران انجام و پس از تعیین کمیت و کیفیت، جهت انجام آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی C۲F۳ / ۱۱۰۸ (۲۰ و ۲۳ نوکلئوتیدی)، قسمتی از DNA میتوکندریایی مربوط به ژن کد کننده سیتوکروم اکسیداز، تکثیر و یک نوار ۷/۱ کیلو باز درمورد جمعیت های هر دو گونه ایجاد گردید. قطعات تکثیری با آنزیم های محدود کننده AluI، DraI و HinfI برش داده شد و نتایج حاصل در ژل آگاروز مورد ارزیابی قرار گرفت. دو آنزیم محدود کننده AluI و DraI هیچ گونه برشی درطول قطعه DNA تکثیر شده ایجاد نکردند. برش قطعه ۷/۱ کیلو باز با آنزیم محدود کننده HinfI نقوش مشخصی را برای جمعیت های M. javanica و M. incognita ایجاد نمود. در جمعیت های M. javanica قطعه ۷/۱ کیلو باز به دو قطعه ۰/۱و ۷/۰ کیلو باز و در جمعیت های M. incognita قطعه ۷/۱ کیلو باز به سه قطعه ۰/۱، ۴/۰ و ۳/۰ کیلو باز برش داده شد. اما تفاوتی بین جمعیت های مختلف هر گونه مشاهده نگردید.

کلیدواژه ها: