آقای دکتر سیدرضا حسین زاده

Dr. Seyed Reza Hossein Zadeh

دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182194)

39
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی