آقای هادی اسدی رحمانی

Hadi Asadi rahmani

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182596)

69
47
62
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی