آقای دکتر علیرضا کوچکی

Dr. Ali Reza Koocheki

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177188)

105
260
22
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی