آقای دکتر ناصر علی اصغرزاد

Dr. Naser Aliasgharzad

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (356039)

50
82
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی