آقای دکتر سعید زهتاب سلماسی

Dr. Saeid Zehtab-Salmasi

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180573)

49
33
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی