آقای دکتر مهدی ارزنلو

Dr. Mahdi Arzanlou

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336136)

9
59
100
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی