آقای عباس شریفی تهرانی

Abas Sharifi Tehrani

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته گیاه پزشکی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181472)

5
27
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی