آقای دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

Dr. Abdolmajid Mahdavidamghani

هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177193)

44
39

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی