بررسی جریان انرژی در سامانه های تولید گندم در ایران با استفاده از رهیافت اگرواکولوژیک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 182

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA06_030

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پایداری یکی از اساسترین دغدغه های بشر در دوران فعلی میباشد. بررسی مقدار انرژی وارد شده به هر سیستم و مقدار انرژی دریافتی از آن به طور دقیق میتواند یکی از راهکارهای دستیابی به پایداری در نظر گرفته شود. در همین راستا پژوهشی با هدف تعیین مقدار انرژی جریان یافته در اکوسیستمهای تولید گندم در طی ۲۰ سال اخیر انجام شده است، که از روش سنجش مقدار انرژی تجسم یافته در نهاده های مصرفی و مقدار انرژی تجسمیافته در محصول برداشتی برای این منظور استفاده شده است. نتایج نشاندهنده تغییر در میزان تولید گندم، مقدار بیومس مجددا استفاده شده و کاهش در استفاده از نهاده های خارجی در این اکوسیستمها میباشد. بازگشت انرژی به میزان انرژی سرمایه گذاری شده نهایی (FEROI) بیانگر وضعیت اکوسیستمها از این منظر بوده و در طی۲۰ سال اخیر با شیب خط رگرسیون ۰/۰۰۴ افزایش یافته است که وضعیت مثبت اکوسیستمهای تولید گندم در ارتباط با این ویژگی را نشان میدهد.

کلیدواژه ها:

FEROI ، گندم ، بیومس مجددا استفاده شده ، نهاده های خارجی.

نویسندگان

شهلا لجم اورک رمه چری

دانشجوی دکترا گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

عبدالمجید مهدوی دامغانی

دانشیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

هومان لیاقتی

استاد گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران