آقای دکتر هومان لیاقتی

Dr. Houman Liaghati

استاد پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177191)

23
28
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی