آقای دکتر یوسف رشیدی

Dr. Yousef Rashidi

استادیار مهندسی شیمی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410481)

41
17
1
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی