آقای دکتر مسعود منوری

Dr. Masoud Monavari

مدیر مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل در ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179366)

61
22
1
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی