آقای مجید عباسپور

Majid Abaspour

رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176894)

132
67
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی