آقای دکتر افشین دانه کار

Dr. Afshin Danehkar

استاد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (9352)

163
97
1
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی