آقای دکتر علی جهانی

Dr. Ali Jahani

گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (381649)

33
26

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی