آقای دکتر حمیدرضا رضایی

Dr. Hamidreza Rezaii

عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181578)

59
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی