آقای دکتر حمیدرضا رضایی

Dr. Hamidreza Rezaei

عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181578)

61
59
41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی