آقای حسن اکبری

رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176092)

189
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی