آقای پروفسور سید عطا اله حسینی

Prof. Seyed ata ollah Hosseini

استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292659)

99
29
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی