آقای دکتر کریم سلیمانی

Dr. Karim Solaimani

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176178)

186
99
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی