پیش نگری بارش و دما براساس سناریوهای گزارش ششم اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آبی (مطالعه موردی تالاب میانکاله )

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECSAN03_062

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

چکیده مقاله:

برای حفظ ، مدیریت و احیا تالابها توجه به تغییرات هیدرواقلیمی دارای اهمیت می باشد. در مطالعه حاضر برای پیش بینی آینده و ریز مقیاس نمایی از مدل CanESM۵ و نرمافزار CMHyd استفاده گرید. نتایج حاصل از مدل CanESM۵ تحت دو سناریوی SSP۱ و SSP۵ و نرم افزار CMHyd نیز نشان می دهد بارش در تمام دورههای آینده (۲۰۵۰-۲۰۳۱، ۲۰۷۰-۲۰۵۱ و ۲۰۹۰-۲۰۷۱) نسبت به دوره مشاهداتی (۲۰۲۰-۲۰۰۰) در SSP۱ روند کاهشی و در SSP۵ نیز در تمام ایستگاهها شاهد کاهش میزان بارش در دوره آماری ۲۰۵۰-۲۰۳۱ اما در دو دوره دیگر یعنی ۲۰۷۰-۲۰۵۱ و ۲۰۹۰-۲۰۷۱ در ایستگاههای امیرآباد و دشت ناز شاهد افزایش بارش نسبت به دوره مشاهداتی ۲۰۲۰-۲۰۰۰ هستیم . در SSP۱ بیشترین میزان افزایش در دمای حداکثر مربوط به ایستگاه گلوگاه با مقدار ۳۹/۲ درجه سانتی گراد و در دمای حداقل بیشترین افزایش مربوط به ایستگاه امیرآباد با مقدار ۹۳/۱ درجه سانتی گراد که هر دو در دوره ۲۰۵۰-۲۰۳۱ می باشد. دما در سناریوی SSP۵ نسبت به SSP۱ افزایش قابل توجه تری را در ایستگاهها نشان می دهد و بیشترین اختلاف دما در دوره ۲۰۹۰-۲۰۷۱ در تمام ایستگاهها است .

نویسندگان

سیدحسین علوی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، مازندران ، ساری ، ایران

کریم سلیمانی

استاد گروه علوم و مهندسی آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، مازندران ، ساری ، ایران

فاطمه شکریان

استادیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ساری ، ایران

اسماعیل مختارپور

معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-ساری، ایران