آقای قربانعلی نعمت زاده

Ghorbanali Nematzadeh

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179337)

220
87
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی