آقای دکتر احمد ارزانی

Dr. Ahmad Arzani

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180488)

57
78
2
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی