پایش علمی در شهر اصفهان

شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان در رتبه 6 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 389 مقاله برای شهرداری اصفهان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اصفهان در تهیه و انتشار 620 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر اصفهان
مراکز علمی شهر اصفهان
نشست های شهر اصفهان