آقای دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

Dr. Jahangir Abedi Koupai

استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180038)

152
98
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی