آقای دکتر مسعود باتر

Dr. Masoud Bater

دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (302932)

4
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی