آقای پروفسور محمدعلی حاج عباسی

Prof. Mohammad Ali Hajabbasi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (68830)

93
61
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب خصوصیات فیزیکی خاک (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1384 - فارسی
  • کتاب فیزیک خاک و ریشه گیاه (ترجمه: Soil Physical Conditions and Plant Roots) (انتشارات غزل-اصفهان) - 1378 - فارسی
  • کتاب رهنمودها و روشهای ارزیابی استفاده پایدار از منابع خاک و آب (ترجمه: Methods and Guidelines for Assessing Sustainable Use of Soil and Water) (جهاد دانشگاهی (مشهد)) - 1378 - فارسی