آقای دکتر رضا رحمان نژاد

دانشگاه باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496501)

62
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی