تحلیل عددی نیمرخ طولی و عرضی گودی نشست زمین در اثر تونلسازی با EPBمطالعهی موردی: تونلهای متروی شیراز

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,066

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-2-2_001

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1393

چکیده مقاله:

حفاری در مناطق شهری امری پیچیده و مخاطرهآمیز است. یکی از مسایل مهم در حین عملیات ساختتونلهای مترو بررسی تاثیر مراحل حفاری بر نشست سطح زمین و مهار آن است. برای این منظور بیشتر ازماشینهای فشار تعادلی زمین ) EPB ( یا انواع دیگر سپرها استفاده میشود؛ در نتیجه میتوان تا حد قابلتوجهی جابجاییهای ناشی از حفاری تونل را کاهش داد. در این مقاله خصوصیات گودی نشست تونل مترودر مسیر بلوار کریمخان زند شیراز که با استفاده از دو TBM Shield از نوع EPB حفاری شده، مورد بررسیقرار گرفته است. با استفاده از نرمافزار Plaxis 3D Tunnel بیشترین نشست سطحی و پهنای گودی نشستدر اطراف EPB تعیین و تغییرات آن در مراحل پیشروی تونل تحلیل شده است. همچنین جابجایی تاج تونل در امتداد محور طولی تعیین ومقایسهای بین نشست سطحی و عمقی زمین انجام شده است. در نهایت نیز پارامترهای گزارهی تجربی پک در مسیر تونل مترو تعیین و یکگزارهی تجربی برای پیشبینی نشست ارایه شده است

کلیدواژه ها:

گودی نشستحفاری مکانیزهاجزای محدودروش پکپیشبینی تجربی نشست

نویسندگان

رضا رحمان نژاد

استاد گروه مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدی اسفندیاری

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن

اسحاق نمازی

دکتری تخصصی ژنوتیک

حامد جمشیدی

کارشنا واحد کنترل EPB