آقای کوروش شهریار

Korosh Shahriyar

استاد دانشکده‌ی مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176238)

82
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی