آقای حمیدرضا کریمی

Hamidreza Karimi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185828)

73
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی