آقای مجید اسماعیل زاده

Majid Esmaeil Zadeh

کارشناسی ارشد شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181834)

27
10
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی