ماهنامه پایاشهر

ماهنامه پایاشهر به شماره مجوز ارشاد ۸۰۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۲۹ توسط دانشگاه لرستان به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه علمی تخصصی در تمامی رشته های مرتبط با شهر -شهرسازی – معماری- عمران – جغرافیا – طراحی  و برنامه ریزی شهری –محیط زیست و... مقاله می پذیرد.