آقای حسین ذبیحی

Hossein Zabihi

دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177277)

78
111
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی