خانم دکتر نیر طهوری

Dr. NAYER TAHOORI

استادیار گروه تخصصی هنر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289598)

81
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی