خانم پروفسور فرح حبیب

Prof. Farah Habib

استاد تمام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (81239)

70
157
10
4
11
6
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن مفاخر معماری ایران.
 • عضو انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران.
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو جامعه مهندسان شهرساز
 • عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه شهید بهشتی (ملّی ایران)
 • عضو انجمن طراحان شهری ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب جستارهای شهرسازی (انتشارات نهضت پویا) - 1391 - فارسی
 • کتاب زیباشناسی منظر شهر (انتشارات جاوید) - 1391 - فارسی
 • کتاب معنای محیط ساخته شده (انتشارات شرکت پردازش و برنامه¬ریزی شهری) - 1391 - فارسی
 • کتاب نقش شکل شهر در کاهش خطرات ناشی از زلزله (انتشارات تابش تصویر) - 1390 - فارسی
 • کتاب نقش (انتشارات چلیپا) - 1389 - فارسی
 • کتاب دوره تاریک پیش رو (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی) - 1388 - فارسی
 • کتاب معماری و هویت (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی) - 1387 - فارسی
 • کتاب فوتوریسم (انتشارات راهیان) - 1385 - فارسی
 • کتاب برنامه¬ریزی شهری و منطقه¬ای (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی) - 1385 - فارسی
 • کتاب معماری برای معلولان (انتشارات مرکز نشر دانشگاهی) - 1370 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه و رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ زﻧﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮی اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ (1394)
 • ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن (1393)
 • هیات علمی برتر و برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی (1392)
 • پژوهشگر برگزیده واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی (1392)
 • پژوهشگر برگزیده گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی (1390)
 • پژوهشگر برگزیده گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی (1390)
 • هیئت علمی برگزیده دانشکده هنر و معماری، واحد علوم وتحقیقات (1386)
 • رتبه اوّل سومین دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تهران (1380)
 • رتبه اوّل کنکور ورودی سومین دوره دکتری شهرسازی دانشگاه تهران (1374)
 • فارغ التحصیل رتبه اول طراحی شهری دانشگاه تهران (1366)
 • فارغ التحصیل مهندسی معماری با نمره بیست- درجه ممتاز و دریافت تشویق نامه از دانشگاه شهید بهشتی (1365)