خانم دکتر سها پورمحمد

Dr. soha pourmohammad

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (329720)

90
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی