آقای دکتر سیدمصطفی مختاباد

Dr. Mostafa Mokhtabad

استاد گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182428)

14
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی