آقای دکتر ناجی پژمان ضیایی

Dr. naji pezhman ziaei

استادیار

Researcher ID: (94576)

31
8
1
2
4

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  shykhi, shokofe & naji pezhman ziaei." How to use novel energy to optimize energy consumption in the building ( with solar energy." 4th International Conference on Researches in Science & Engineering & International Congress on Civil, Architecture, and Urbanism in Asia on 19 March. 2019, Kasem
  •  Shykhi, shokofe & naji pezhman ziaei." improvement of energy consumption in buildings with the use of inactive solar energy (case study: trond wall." 4th International Conference on Researches in Science & Engineering & International Congress on Civil, Architecture, and Urbanism in Asia on 19 March. 2019, Kasem
  •  Shykhi, shokofe & naji pezhman ziaei." Optimization of energy consumption of residential buildings in cold climate with an emphasis on thermal insulation of the walls." 4th International Conference on Researches in Science & Engineering & International Congress on Civil, Architecture, and Urbanism in Asia 19 March. 2019, Kasem
  •  Yosefvand, Mehdi & Naji pezhman Ziaei." Recognizing the role of Urban discourse in participatory reconstruction communication action approach (Jürgen Habermas)". 6th International Conference on Researches in Science & Engineering & 3rd International Congress on Civil, Architecture and Urbanism in Asia, 09 Sep. 2021, Kasem Bundit University, Bangkok

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب رهیافت موسیقی به شکل دهی کالبد شهر ومعماری (انتشارات شهرسازی ایران) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی