آقای دکتر علی شیخ مهدی

Dr. Ali Sheikhmehdi

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (334902)

9
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی