آقای دکتر محمد فرجیها

Dr. Mohammad Farajiha

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (344255)

5
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی