آقای دکتر محمود طاووسی

Dr. mahmod tavosi

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181864)

3
55
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی