آقای دکتر رضا محمدکاظمی

Dr. Reza Mohammadkazemi

دانشیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (282124)

17
25
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی