آقای دکتر قاسم زارعی

Dr. Qasim Zarei

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (477135)

41
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی