آقای دکتر حبیب ابراهیم پور

Dr. Habib Ebrahim Pour PhD

استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177684)

135
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی