آقای دکتر حسین رحیمی کلور

Dr. hossein rahimi kolour

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309366)

91
37

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی