پایش علمی در استان اردبیل

143کنفرانس31ژورنال
30,796سند علمی
25مرکز علمی
81نشست604پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان اردبیل
روش شناسی کیفی در تحقیقات حسابداری مدیریتبررسی رابطه بین وابستگی به گروه های تجاری و محدودیت مالی با تاکید بر نقش تعدیلی تلاش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی تاثیرات عوامل خاکی و محیطی رویشگاه بر ترکیب و تنوع گونه ای در مراتع سیاهپوش و گنجگاه استان اردبیلمرور و ارزیابی روشهای تحلیل عدم قطعیت مدل های هوش مصنوعی در برآورد سیلاب با رویکرد یادگیری عمیقبکارگیری تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در شناسایی و الویت بندی روشهای مدیریت رسوب در مخازن سدها با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: مخزن سد سفیدرود)جستجوی نقاط مستعد نشت در شبکه آب شهری با استفاده از معیار واریانس فشار در گره ها و خوشه بندی k-meansبهینه سازی ابعاد هندسی سد فریانت با استفاده از الگوریتم ملخبررسی ارتباط بین خودکارآمدی جنسی با سازگاری زناشویی در زنان متاهل شهرستان نیربررسی ارتباط بین عملکرد خانواده با سازگاری زناشویی در زنان متاهل شهرستان نیرمسئولیت اصلی دولت و حکومت اسلامی از دیدگبه نهج البلاغهبررسی اثر افزودنی های الیاف شیشه و پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری محصور نشده خاک های ریزدانهاهداف راهبردی فتح ری توسط سلطان محمود غزنویاحیای مرزهای تاریخی ایران در دوره آقامحمدخان قاجارجایگاه هوش اخلاقی در رشد حرفه ای معلمان نظام آموزش و پرورشآموزش مهارتهای زندگی در هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی در دانش آموزانDesigning a Model for Improving Good Governance in Public Management with a Systemic Approach (Grounded Theory)
کنفرانس های استان اردبیل
شهرداری های استان اردبیل
مراکز علمی استان اردبیل
نشست های استان اردبیل